Prawa kobiet w ciąży

Według Konstytucji RP każda kobieta ma prawo do troskliwej opieki zdrowotnej zarówno w ciąży jak i po urodzeniu dziecka. Niestety nadal to tylko teoria, a w rzeczywistości sprawy nie wyglądają już tak różowo, a prawa kobiet w ciąży nie są respektowane.

 

Prawa kobiet w ciąży

 

Prawa kobiet w ciąży

Zarówno Konstytucja RP (art. 68, ust.3) jaki i Konwencja o Prawach Dziecka (art.24, ust. 2, pkt d) mówią, że każda kobieta w ciąży powinna mieć zapewnioną właściwą opiekę medyczną. Jednakże w związku z tym, że w wielu miejscach w Polsce szara rzeczywistość jest inna Rzecznik Praw Obywatelskich - Janusz Kochanowski przygotował obywatelski projekt Karty Praw Kobiety Rodzącej.


Według Kochanowskiego konieczne jest wprowadzenie ustawowych rozwiązań dotyczących systemu opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.

 

Niestety Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu nie chce przyjąć proponowanej przez rzecznika praw obywatelskich Karty Praw Kobiety Rodzącej twierdząc, że nie ma takiej potrzeby. Tymczasem prawa rodzących w dalszym ciągu są nagminnie łamane, a świadczenia zdrowotne udzielane na oddziałach położniczych oraz noworodkowych nadal pozostawiają wiele do życzenia.

 

Prawa kobiet - bezpieczny poród

Podczas bezpiecznego porodu powinna być chroniona godność oraz intymność rodzącej kobiety. Musi być ona informowana o etapach porodu, stanie zdrowia dziecka oraz o swoich prawach. Karta gwarantuje prawo do bezpłatnego porodu z udziałem wykwalifikowanego personelu oraz do możliwości wyboru przez pacjentkę procedur położniczych. Zatem jeśli nie wystąpią przeciwwskazania medyczne kobieta ma prawo do ochrony przed bólem, otrzymania bezpłatnego znieczulenia, wsparcia psychologicznego i porodu rodzinnego.

 

Karta miała też zapewniać możliwość korzystania z procedur diagnostycznych oraz sposobów leczenia niedostępnych w naszym kraju, a szerokodostępnych w innych krajach Unii Europejskiej. Pacjentki miałyby też mieć prawo do wnoszenia roszczeń odnośnie opieki medycznej świadczonej kobiecie oraz jej dziecku.

 

Karta Praw Kobiety Rodzącej

1. Prawo do systemowej, kompleksowej, czynnej, odpowiedniej do potrzeb i bezpłatnej opieki nad matką i dzieckiem.

2. Prawo kobiety w ciąży do odpowiedniej i bezpłatnej promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, w tym do tzw. szkół rodzenia.

3. Prawo do kwalifikowanej, zgodnej ze współczesną wiedzą medyczną, profilaktycznej opieki zdrowotnej w wieku rozrodczym, w szczególności w okresie okołokoncepcyjnym i podczas ciąży.

4. Prawo do wczesnego, bezpłatnego, zgodnego ze współczesna wiedzą medyczną, wykrywania, diagnostyki i leczenia powikłań ciąży, w tym wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu, a także niedokrwistości i zakażeń kobiet, w tym zakażeń przenoszonych drogą płciową.

5. W przypadku prawidłowego przebiegu ciąży, prawo do bezpiecznego, bezpłatnego porodu z udziałem wykwalifikowanego personelu z uwzględnieniem życzeń kobiety rodzącej dotyczących stosowanych procedur położniczych, jeżeli nie występują przeciwwskazania medyczne.

6. W przypadku ciąży patologicznej kobieta ma prawo do bezpłatnego porodu w placówce o odpowiednim stopniu referencyjności, zapewniającej matce i dziecku w czasie porodu i po urodzeniu wszystkie niezbędne, zgodne ze współczesną wiedzą medyczną, procedury diagnostyczne i lecznicze, w tym w zakresie intensywnej opieki medycznej oraz rehabilitacyjnej.

7. Prawo do wczesnego, zgodnego ze współczesną wiedzą medyczną, bezpłatnego wykrywania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami okresu noworodkowego.

8. Prawo rodzin, w których dziecko urodziło się przedwcześnie, z niską masą urodzeniową lub poważnie chore, do bezpłatnej, wysokospecjalistycznej opieki medycznej połączonej z odpowiednią opieką socjalną.

9. Prawo kobiety do ochrony zdrowia psychicznego w każdym okresie ciąży, porodu i połogu.

10. Prawo do wnoszenia roszczeń odnośnie procedur medycznych oraz warunków, w jakich świadczona jest opieka nad kobietą ciężarną, rodzącą i dzieckiem.

 

Niestety w wielu polskich szpitalach bezpłatne znieczulenie nadal nie jest normą, a luksusem. Bardzo rzadko daje się też rodzącej prawo do rezygnacji z obecności studentów przy porodzie, do wybrania pozycji do porodu oraz do odmowy bardzo w Polsce popularnych, a niepotrzebnych zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia zabiegów przygotowawczych: golenia łona, lewatywy.

 

Mimo szerokiego poparcia postulaty Karty z powodu braku środków na ich realizację zostały odrzucone, a prawa kobiet w ciąży nadal nie są przestrzegane.

 

Zdjęcie: Fotolia by © Andrey Kisetev All right reserved

Komentarze
Dodaj komentarz
14-5-2018
Ocena:
Większość tych zapisów istnieje tylko w teorii i pewnie nikt o nich nawet nie słyszał niestety...