Za co odpowiada organizator wycieczki

Na Polskim rynku funkcjonuje sporo biur podróży, większość to agencje turystyczne. Aby stać się organizatorem imprez turystycznych muszą spełniać szereg wymogów.

 

organizatorzy_duze

 

Każdego organizatora i pośrednika, który otrzymał koncesję wpisuje się do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, można to sprawdzić w internetowej bazie: www.turystyka.gov.pl

 

Wpis do CETiP

Zgodnie z ustawą, aby uzyskać wpis należy:
 • zapewniać kierowanie działalnością przedsiębiorstwa oraz działalnością jego jednostek organizacyjnych samodzielnie dokonujących czynności prawnych przez osoby:
a) posiadające odpowiednie wykształcenie praktykę, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2.
b) niekarane za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 • zawrzeć:

a) umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo
b) umowę ubezpieczenia na rzecz klientów

- w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych.
 • składać wojewodzie oryginały dokumentów potwierdzających zawarcie kolejnych umów gwarancji lub ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 2, przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.
 
Jeśli kupujecie wycieczkę, zawsze możecie poprosić o wgląd do koncesji, czy gwarancji. Dzięki nim w przypadku, gdyby biuro nie dokonało opłaty za pobyt oraz powrót do domu to z polisy pokrywa się koszty powrotu. Beneficjentem jest Urząd Marszałkowski, oznacza to, że w takim przypadku Państwo Polskie otrzymuje od Gwaranta wypłatę środków za sprowadzenie turystów do domu, a nie organizator.

 

Największe biura podróży

Na polskim rynku można znaleźć kilka dużych biur podróży – organizatorów, oraz mniejsze. Do największych należą:

 • Harctur i Rainbowtours z Łodzi
 • Alfastar z Radomia
 • Itaka z Opola
 • Ecco Travel z Poznania
 • EXIM Tours, Orbis Travel i Triada z Warszawy
 • Scan Holiday – grupa TUI, TUI,
 • Neckermann z siedzibą w Warszawie
 
Gwarancja dla biura podróży np. SIGNAL IDUNA
 

GWARANCJA

 

Koncesja Organizatora Turystyki

 

koncesja0

 

W świetle ustawy wyróżnia się także  pośredników turystycznych oraz agentów. W rozumieniu ustawy pośrednik reprezentuje klienta, a nie biuro. Pośrednikiem może być przedsiębiorstwo zajmujące np. reprezentacją osób niepełnosprawnych i zawieraniem na ich rzecz umów. Agent to pośrednik, zawierający umowy na rzecz organizatora imprez turystycznych czyli biuro, które de facto nie jest organizatorem i nie odpowiada za sprzedawaną ofertę przed klientem (chyba że organizator nie wywiąże się z umowy, a nie posiadał wymaganych dokumentów rejestracyjnych wówczas agent przejmuje zobowiązania). Agent zwykle posiada w swojej ofercie wycieczki różnych touroperatorów.


Przykładowe internetowe agencje turystyczne: www.travelplanet.pl, www.easygo.pl, www.travelone.pl, www.wakacje.pl. Można znaleźć w nich oferty takich touroperatorów jak: Rainbowtours, Triada, Alfastar, Ecco, Orbis Trave, Itaka, Scan Holiday, czy TUI.
 

Odwołanie wycieczki

Kilka lat temu z przyczyn technicznych nie odleciał z lotniska w Łodzi, samolot wyczarterowany przez Radomskiego Touroperatora Alfastar. Wśród wzburzonych turystów pojawiły się głosy, że nikt się nie pojawił, a przecież w Łodzi są agenci. Teraz już wiadomo dlaczego, jeżeli w Łodzi byłoby przedstawicielstwo biura wówczas taki przedstawiciel mógłby się szybko pojawić, agent nie ma obowiązku gdyż tylko pośredniczył, to tak jakby wymagać od sprzedawcy sklepu RTV, żeby przyjechał do naszego zepsutego telewizora.

Przy okazji wyjaśnijmy czym jest czarter, to wynajęcie środka transportu na określony czas, na określonej trasie, bez względu na stopień jego wykorzystania. Zdarza się, że wycieczka zostaje odwołana, ze względu na zbyt małą ilość uczestników. Po prostu touroperatorowi nie opłaca się doprowadzić imprezy do skutku, gdyż koszty przewyższą dochód. W przypadku odwołania organizator jest zobowiązany do poinformowania z wyprzedzeniem o fakcie i zwrotu poniesionych kosztów, lub zaproponowania w tej cenie wyjazdu o takim samym, lub wyższym standardzie.

 

Organizator nie ma obowiązku zachowania reguł czasowych w przypadku wystąpienia siły wyższej. A za taką rozumie się nagłą zmianę warunków atmosferycznych, miejscu docelowym, wybuch wojny, przewrót polityczny i wszelkie sytuacje po których nie wiadomo, czy uda się zagwarantować bezpieczeństwo i wypełnić warunki umowy. Np. ktoś wykupił Sylwestra na Tajlandii w 2006 roku, ale w Boże Narodzenie przeszło tsunami, i hotel przestał istnieć, to taką sytuację rozumie się jako siłę wyższą.


Przepisy:

1. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

1) działaniem lub zaniechaniem klienta

2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć

3) siłą wyższą


2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w ust. 1, nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

Art. 11b.
1. Nie można w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności określonej w art. 11a, także w razie wyboru prawa obcego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.
 

Zmiana ceny wycieczki

Oferta powinna zawierać ceny w Złotych Polskich, a nie w walucie, w której dokonuje zakupu, cena taka jest ceną orientacyjną dla turysty. Cena ostateczna powinna zostać ustalona nie później niż 20, dni przed rozpoczęciem wycieczki i do tego czasu nie ma prawa się zmienić bez względu na kursy walut, koszty transportu i inne opłaty.
 • Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a organizator turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
   
  • wzrostu kosztów transportu
  • wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych
  • wzrostu kursów walut
 • W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
 
Reasumując oferta musi zawierać dokładnie informacje jakie opłaty zawiera cena. A jakie opłaty nie są w niej zawarte, a dodatkowo należy je ponieść:
 • koszty wstępów
 • koszty wizy wjazdowej - osobiście wykupuje się ją przy przekroczeniu granicy np. Bali
 • koszty i warunki uzyskania wizy
 • cena i ilość wycieczek fakultatywnych zawartych w cenie
 • koszty dodatkowych wycieczek
Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.