REGULAMIN: JELP w nowej odsłonie – pranie to wyzwanie – testuj z nami

REGULAMIN TESTU „JELP w nowej odsłonie – pranie to wyzwanie – testuj z nami

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem testu pod nazwą „JELP w nowej odsłonie – pranie to wyzwanie – testuj z nami.” (dalej zwanego „Testem”) jest firma Dzidziusiowo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rogalińskiej 1/51, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000390297, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie (dalej: Organizator).

1.2. Przyrzekającym produkty w Teście jest Brodr. Jorgensen S.A., ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra (dalej zwany „Przyrzekającym nagrody”).

1.3. Test jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Regulamin Testu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.dzidziusiowo.pl  

1.5. Uczestnikiem Testu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.6. W Teście nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Testu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.7. Produktami przeznaczonymi dla Testerek są:
1) 1 x Hipoalergiczne mleczko do prania JELP 0+ do białego; (wart. 27, 99 zł) (dalej zwany „Produktem”)

1.8. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład, której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2. ZAŁOŻENIA TESTU

2.1. Test będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego www.dzidziusiowo.pl. Ogłoszenie o Teście ukaże się w dniu 17.08.2018 na stronie internetowej www.dzidziusiowo.pl

2.2. Test będzie trwał w dniach od 30.08.2018 do 13.09.2018 r. przy założeniu, że zgłoszenia do Testu można dokonywać w dniach 17.08.2018 – 24.08.2018 r.

2.3 Wyniki zgłoszeń zostaną przesłane drogą mailową w terminie nie później niż do dnia 28.08.2018 r.

3. ZASADY PROWADZENIA TESTU

3.1. W celu wzięcia udziału w Teście uczestnik powinien:
1) zarejestrować się na stronie internetowej www.dzidziusiowo.pl/
2) wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.dzidziusiowo.pl oraz złożyć stosowne oświadczenia i udzielić stosownych zgód stanowiących integralną część formularza zgłoszeniowego;
3) udzielić odpowiedzi na znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym pytania
4) przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora

3.2. Jeden uczestnik może wziąć udział w Teście tylko jeden raz.

3.3. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych formularzy, Komisja wybierze 30 pierwszych zgłoszeń

3.4. Testerami w liczbie 30 zostaną uczestnicy, których formularze dotrą do Organizatora jako pierwsze, produkty zostaną przesłane w terminie 3 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń

3.5. Do dnia 17.09.2018 r. Testerka jest zobowiązana do  wypełnienia krótkiej ankiety w dniach 14.09.2018 – 17.09.2018 r.

3.9. W przypadku, jeżeli opinia określona w pkt. 3.8 stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Testerka niniejszym udziela Organizatorowi oraz Przyrzekającemu nagrody niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do przesłanej opinii, zwanej dalej „Utworem”, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, wraz z prawem do sublicenji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz Przyrzekającego nagrody i produktów Organizatora oraz Przyrzekającego nagrody, we wszelkich formach reklamowych, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 1 do 5; 3
5) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wskazanych w pkt. 1 do 4 polach eksploatacji.

3.10. W przypadku, jeżeli opinia stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Testerka niniejszym upoważnia Organizatora oraz Przyrzekającego nagrody do wykonywania w jego imieniu następujących autorskich praw osobistych w stosunku do opinii: prawa do nieoznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora; prawa decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności, (jeśli ma zastosowanie).

3.11. W przypadku, jeżeli opinia określona w pkt 3.8. stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Testerka, na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Testerce produktu, przenosi na Organizatora oraz Przyrzekającego nagrody całość wyłącznych i nieorganicznych autorskich praw majątkowych do opinii, na wszystkich znanych w chwili przeniesienia praw polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w pkt 3.12 ppkt 1) do 5) powyżej. Jednocześnie Testerka oświadcza, że nie zachowuje prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opinii.

3.12. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Testu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Teście i odbioru produkty.

4. PRZYZNAWANIE PRODUKTÓW

4.1. Testerki zostaną wyłonione w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 28.08.2018 r.

4.2. Testerki zostaną poinformowane o tym, czy zakwalifikowały się do testowania Produktu, drogą mailową

4.3. Z uwagi na to, że wartość każdego Produktu nie przekracza kwoty 760 zł, jest on objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).

4.4. Produkty do poszczególnych Testerek zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Testerkę w formularzu zgłoszeniowym do Testu, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia powiadomienia Testerki o zakwalifikowaniu się do Testu.

4.5. W przypadku nie podjęcia przez Testerkę Produktu w terminie 14 dni od dnia pozostawienia go do dyspozycji Testerki, prawo do Produktu wygasa.

4.6. Organizator zastrzega, że Produkty nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Testerkom nie przysługuje prawo do wyboru Produktu i zastrzeżenia szczególnych właściwości Produktów.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Testu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Testu, tj. od ogłoszenia listy Testerek zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: redakcja@dzidziusiowo.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Dzidziusiowo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rogalińskiej 1/51,, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – zero rozstępów - test Kremu przeciw rozstępom Mustela.”

5.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Testu (dalej: „Dane”) jest Dzidziusiowo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rogalińskiej 1/51, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000390297, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie (dalej: „Administrator”).

6.2 Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Testu, ustalenia wyników Testu, wydania (wysłania) nagród, ogłoszenia wyników Testu, rozpatrzenia reklamacji.

6.3 Na potrzeby Testu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy. W przypadku wyłonienia Testerek w Testu przetwarzane są również dane w postaci adresu zamieszkania.

6.4 Dane Uczestników Testu, którzy nie zostali laureatami Testu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Testu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania we samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.

6.4 Dane zwycięzcy Testu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Testu (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).

6.5 Dane Uczestników Testu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.

6.6 Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.7. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

6.8 Na potrzeby realizacji Testu Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: fundatorowi nagrody w celu wysłania lub wydania nagrody.

6.9 Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z uczestnictwa w Teście jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

6.10 Uczestnikom przysługuje prawo do:

a. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.

b. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d. przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

e. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres redakcja@dzidziusiowo.pl  W temacie wiadomości należy wpisać hasło: Ochrona danych osobowych

 

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
20-9-2018
Ocena:
Niestety nie otrzymal ankiety zwrotnej. a bardzo chcialam podzeilic sie opinia.