Regulamin

Regulamin Serwisu Dzidziusiowo.pl

1. Definicje:

1.1. Ceneo – Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48A, 54-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986.

1.2. Dzidziusiowo.pl lub Serwis – prowadzony przez Ceneo w języku polskim, serwis poradnikowy i opiniotwórczy, w ramach publikowane są materiały i artykuły wraz ze zdjęciami oraz inne informacje o wychowaniu dzieci, zdrowiu dzieci, ciąży i szeroko pojętym parentingu, utrzymywany przez Ceneo w domenie https://dzidziusiowo.pl/ i subdomenach.

1.3. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.

1.4. Opinia lub Wypowiedź – każda informacja, komentarz umieszczony przez Użytkownika w wydzielonym miejscu Serwisu, np. w formie tekstowej, oceny lub rekomendacji na dany temat.

1.5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, filmy video lub inne treści multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.6. Regulamin lub Umowa – niniejszy regulamin.

2. Postanowienia ogólne:

2.1. Dzidziusiowo.pl jest internetowym serwisem umożliwiającym Użytkownikom zapoznanie się i komentowania artykułów o wychowaniu dzieci, zdrowiu dzieci, ciąży i szeroko pojętym parentingu.

2.2. Wszelkie Materiały, w tym elementy grafiki i inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

2.3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Materiałów lub informacji wymaga każdorazowo zgody pisemnej Ceneo i nie może naruszać postanowień Regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również nie może naruszać praw osób trzecich.

2.4. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie, w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie elementów graficznych Serwisu, w tym w szczególności znaków towarowych, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

2.5. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2019, poz. 2134 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2020, poz. 286 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019, poz. 1010 j.t. z późn. zm.).

2.6. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Ceneo lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Ceneo prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

2.7. Korzystający z Serwisu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani nie uzyskują licencji do zamieszczonych w Serwisie Materiałów.

3. Korzystanie z Serwisu:

3.1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje,

b) zamieszczać Opinie lub Wypowiedzi w sposób umożliwiający innym Użytkownikom Serwisu zapoznanie się z ich treścią.

4. Opinie lub Wypowiedzi Użytkowników Serwisu:

4.1. Funkcjonalności Serwisu umożliwiają Użytkownikom wyrażanie Opinii/publikację Wypowiedzi. W celu skorzystania z funkcjonalności opisanej w niniejszym pkt 4 Użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się do Usługi Facebook Connect.

4.2. Wypowiedzi lub Opinie powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać:

a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen spoza Ceneo.pl,

c) treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym,

d) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,

e) treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,

f) treści nieprawdziwych.

4.3. Wypowiedź Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

4.4. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Ceneo upoważnione jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Ceneo zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:

a) została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,

b) narusza zasady określone w pkt 4.2 – 4.3. Regulaminu,

c) narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,

d) narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,

e) jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników lub z innych dostępnych źródeł.

4.5. Poprzez udzielenie Wypowiedzi, w tym zamieszczenie Opinii, Użytkownik zezwala Ceneo na nieodpłatne korzystanie z niej, a także wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z niej przez Ceneo lub inne podmioty współpracujące z Ceneo na podstawie odrębnych umów, a także jej modyfikowanie we wskazanym wyżej zakresie.

5. Prawa i obowiązki Użytkowników i Ceneo:

5.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

5.2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw ani dóbr osób trzecich oraz nieuprawniania jakiejkolwiek działalności komercyjnej, promocyjnej.

5.3. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i bezpieczeństwa przez Użytkowników jak również zabronione jest wykorzystywanie botów lub innych programów w istocie obciążających lub utrudniających działalność Ceneo w zakresie Serwisu.

5.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszone przez siebie w Serwisie Wypowiedzi lub Opinie, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz powstałe z tego tytułu szkody.

5.5. Ceneo dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w Regulaminie, jednocześnie Ceneo informuje, że ze względu na niezależne od Ceneo właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Ceneo nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

6. Polityka prywatności:

6.1. Ceneo informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego działania Serwisu, w tym w szczególności w celu dokonania personalizacji treści udostępnianych Użytkownikowi. Szczegółowe dane dostępne są pod adresem: http://info.ceneo.pl/polityka_plikow_cookies.

6.2. W celu udzielenia Wypowiedzi lub publikacji Opinii Użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się w usłudze Facebook Connect. Jest to usługa oferowana przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników mieszkających w UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil użytkownika w portalu Facebook jest łączony z Serwisem. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie przekazany zostaje adres e-mail Użytkownika oraz imię i nazwisko. Szersze informacje na temat działania tej usługi są dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

6.4. Ceneo przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie w przypadku istnienia stosownej podstawy prawnej do takiego przetwarzania, o czym użytkownik zostanie stosownie powiadomiony.

6.5. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o tym jak Ceneo wypełnia obowiązki nałożone na administratorów danych osobowych znajdują się na stronie: http://info.ceneo.pl/jak-to-dziala/rodo-jak-ceneo-pl-wypelnia-obowiazki-administratorow-danych-osobowych/.

7. Reklamacje:

7.1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące usług świadczonych w Serwisie.

7.2. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem poleconym, na adres: Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Legnicka 48 A, 54-202 Wrocław, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: redakcja@ceneo.pl.

7.3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia, które spowodowało reklamację. Jeżeli dane lub informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Ceneo zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Ceneo prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

7.5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

7.6. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając nasz adres odr@ceneo.pl.

8. Postanowienia końcowe:

8.1. Serwis podlega prawu polskiemu.

8.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.3. Ceneo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w przypadku istotnych przyczyn związanych z technicznym lub merytorycznym aspektem Serwisu, w szczególności w przypadku odpowiednich zmian w obowiązujących przepisach prawa.

8.4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 15 dni od ich opublikowania na stronie internetowej https://dzidziusiowo.pl/, z zastrzeżeniem postanowień kolejnych punktów Regulaminu.

8.5. Ceneo poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu, zamieszczając stosowne powiadomienie o zmianie Regulaminu na stronach Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom analizowanie tych zmian.

8.6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może odstąpić od umowy z Ceneo. W celu odstąpienia od umowy z Ceneo Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

8.7. Data wejścia w życie: 22.03.2021 r.