Regulamin

Regulamin portalu internetowego Dzidziusiowo.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z portalu internetowego pod adresem: www.dzidziusiowo.pl.
Postanowienia Regulaminu oraz ewentualnych aneksów i załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Portalu.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta w Portalu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

 

§ 2
Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:


Regulamin - niniejszy regulamin;
Portal - Portal internetowy www.dzidziusiowo.pl znajdujący się pod adresem internetowym: www.dzidziusiowo.pl stanowiący platformę internetową, administrowaną przez firmę ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 NIP: 5252636243
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Portal, którym jest ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 NIP: 5252636243
Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, korzystająca z Portalu, która skutecznie założy Konto w Portalu, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Portalu);
Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego wybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Portalu;
Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Portalu, za pośrednictwem, którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Portalu, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Portalu przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora (np. aktywowanie i deaktywowanie poszczególnych usług itp.);
Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Portalu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Portalu;
Materiały multimedialne - wszelkie treści publikowane przez Użytkowników w dowolnym formacie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne.
Forum - forum dyskusyjne dla zarejestrowanych Użytkowników, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń internautów na zagadnienia tematycznie
powiązane z Portalem Dzidziusiowo.pl.


§ 3
Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Portalu

1. Administratorem Portalu jest redakcja Dzidziusiowo.pl z siedzibą w Warszawie (01-206), przy ul. Rogalińska 1/51.
2. Podstawowym przedmiotem działalności Portalu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych, rozrywkowych i multimedialnych dobranych według profilu tematycznego Portalu oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Portalu i wymianę informacji między Użytkownikami.
3. Do korzystania z niektórych usług Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików „cookies”). Dla poprawnego korzystania z usług video, świadczonych w Portalu niezbędne jest posiadanie następującego oprogramowania: Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.
4. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.
5. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w bazie profili jest firma Dzidziusiowo.pl Sp. z o.o.
6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera § 5 Regulaminu oraz Polityka Prywatności dostępna w załączniku 1.
7. Techniczne warunki korzystania z Portalu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Portalu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Portalu. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
8. Strony internetowe Portalu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Zasady wykorzystywania plików „cookie” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności dostępnej w załączniku 1.

 

§ 4

Usługi Portalu

1. Za pośrednictwem Portalu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Portalu fotografiach - składających się na pojęcie Profilu Użytkownika.
2. Przeglądanie zasobów Portalu (Bazy Profili, Strony Użytkowników i inne) oraz jej poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn. Użytkownik może ograniczyć zakres dostępu wskazując w czasie rejestracji, jakie dodatkowe informacje o    Użytkowniku mogą być udostępniane innym Użytkownikom.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
4. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Portalu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług przez Użytkownika. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.
5. Administrator będzie informował na łamach Portalu o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian.

 

§ 5
Uczestnictwo w Portalu

1. Użytkownikiem Portalu może być osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Portalu zakończoną skutecznym założeniem Konta. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług Portalu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
2. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Portalu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w § 3 pkt. 3 oraz posiadanie aktywnej Skrzynki e-mail.
3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i strony Portalu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także w Pomocy.
4. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony Użytkownika o danym Loginie (Nick).
5. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Portalu. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom.
6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych: Nick, adres e-mail, imię i nazwisko.
8. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Administratora - listownie na jego adres korespondencyjny z dopiskiem: Dane osobowe bądź mailowo na adres redakcja@dzidziusiowo.pl.
9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Portalu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail na adres redakcja@dzidziusiowo.pl. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Portalu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie Usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym jest równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.
10. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może usunąć wpis naruszający postanowienia Regulaminu oraz zablokować Konto lub poszczególne usługi Portalu (Stronę Użytkownika lub możliwość dokonywania wpisów do komentarzy/forum i inne), wraz z podaniem na łamach Portalu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Jednocześnie Administrator wysyła do Użytkownika informację na podany przez Użytkownika adres e-mail dotycząca przyczyn usunięcia wpisu wraz z informacją, ze w przypadku kolejnego naruszenia regulaminu, Konto Użytkownika zostanie usunięte z Portalu bez dodatkowych informacji. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora, jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.
11. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Portalu przez okres 24 miesięcy od ostatniego zalogowania;
c) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
d) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
e) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Portalu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
f) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Portalu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Portalu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

 

§ 6
Zasady

1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portalu, a w szczególności niedozwolone jest:
a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
c) rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
e) publikowanie na łamach Portalu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

 

§ 7
Forum

1. Na Forum nie umieszczamy komentarzy lub odnośników (linków) do stron internetowych, które naruszają prawo, w szczególności:

 • zawierają wulgaryzmy,
 • zawierają treści pornograficzne,
 • propagują alkohol,
 • propagują narkotyki i inne środki odurzające,
 • obrażają osoby publiczne lub zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
 • przyczyniają się do łamania praw autorskich.

Ponadto nie zamieszczamy komentarzy, które:

 • zawierają odnośniki (linki) do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje,
 • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
 • są reklamami,
 • są spamem, czyli nie mają nic wspólnego z tematem wątku
 • nawołują do agresji.

2. Nie obrażamy innych forumowiczów.
3. Wątki należy zakładać w odpowiednich dla nich działach, w przeciwnym razie będą przenoszone do właściwych.
4. Temat wątku powinien być odpowiednio sformułowany i jednoznacznie określać treść wątku. 
5. Przed założeniem wątku prosimy sprawdzić, czy podobna dyskusja już się na Forum nie toczyła.
6. Wątki zawierające kłótnie, wyzwiska czy służące wyłącznie do nabijania postów (pkt 9) będą usuwane.
7. Zabronione jest tworzenie takich samych wątków w kilku różnych działach. Powtarzające się wątki będą usuwane.
8. Nie powinno się cytować długiej na dwie strony wypowiedzi tylko po to, by dopisać "Zgadzam się!". Cytujmy jedynie krótkie fragmenty, mające przypomnieć, o co chodziło w cytowanej wypowiedzi.
9. Zabronione jest tzw. nabijanie postów (dodawanie do każdego wątku kilkudziesięciu wypowiedzi na godzinę o treści "Ok", "Aha", "Popieram" itp., mających na celu jedynie zwiększenie "rangi" na Forum). Osoby notorycznie nabijające posty otrzymają ostrzeżenie.
10. Zabronione jest podszywanie się pod administratorów Forum, w szczególności używanie takich awatarów czy podpisów, jak "Administrator" i "Moderator".
11. Reklama na forum Portalu Dzidziusiowo.pl jest płatna. Nie wolno reklamować stron komercyjnych, w tym serwisów informacyjnych sprzedających reklamy. Dozwolone jest jedynie reklamowanie niekomercyjnych stron prywatnych. Strony prywatne, na których widnieją reklamy Google AdSense, także uznajemy za komercyjne. Odnośniki do stron komercyjnych będą usuwane – także z podpisów. Zabronione jest bezpośrednie reklamowanie forów internetowych, nawet jeśli na forach tych nie są wyświetlane reklamy. Osoby zainteresowane reklamą na są proszone o kontakt z naszym działem reklamy – reklama@dzidziusiowo.pl.
12. Reklamowanie niekomercyjnych stron prywatnych jest dozwolone, jednak odnośnik do takiej strony wolno podać tylko raz (dozwolone jest umieszczenie odnośnika do własnej strony w podpisie). Odnośniki powtarzające się w krótkich odstępach czasu w różnych wątkach będą usuwane.
13. Zabronione jest umieszczanie odnośników do polskich serwisów informacyjnych poświęconych tematom parentingowym. Strony te stanowią konkurencję dla Portalu Dzidziusiowo.pl i odnośniki do nich będą usuwane. Dozwolone jest wstawianie łączy do serwisów zagranicznych.
14. Zabronione jest działanie na szkodę Portalu Dzidziusiowo.pl i Forum Dzidziusiowo.pl, takie jak blokowanie wyświetlania reklam w Portalu Dzidziusiowo.pl, a także informowanie o tym, jak reklamy na Portalu Dzidziusiowo.pl blokować.
15. W przypadku znalezienia wątków naruszających zasady korzystania z Forum prosimy o poinformowanie Administratora – redakcja@dzidziusiowo.pl.
16. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zdjęć i innych utworów stanowiących własność użytkowniczki Portalu Dzidziusiowo.pl bez jej pisemnej zgody jest zakazane i stanowi przestępstwo. Osoby łamiące ten zakaz będą bezzwłocznie banowane. W uzasadnionych przypadkach będziemy informować prokuraturę o popełnieniu przestępstwa.
17. Za złamanie zasad korzystania z Forum będą przydzielane ostrzeżenia. Każde złamanie zasad korzystania z Forum oznacza otrzymanie ostrzeżenia. Trzecie ostrzeżenie jest równoznaczne z blokadą konta na okres jednego miesiąca. Konta forumowiczów notorycznie łamiących zasady korzystania z Forum będą blokowane bezterminowo.
18. Dzidziusiowo.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych na Forum przez Użytkowników.
19. Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi na Forum niniejszym upoważnia nieodpłatnie Administratora Portalu Dzidziusiowo.pl do:

 • zapisywania i publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera,
 • obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów Portalu Dzidziusiowo.pl,
 • publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika wypowiedzi w sieci Internet,
 • włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,
 • wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,
 • rozpowszechniania wypowiedzi na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej,
 • umieszczania wypowiedzi w bazach danych.

20. Podpisy przy avatarze na forum Dzidziusiowo.pl:

Status użytkownika: 
Pierwsze kroki – do 49 postów
Wpadam coraz częściej – od 50 do 149 postów 
Uzależniam się – od 150 do 349 postów 
Dzidziusiowy specjalista – od 350 do 699 postów 
Dzidziusiowy emeryt – od 700 do 1 499 postów 
Dzidziusiowo we krwi – od 1 500 do 3 499 postów 
Zakorzeniam się – od 3 500 do 4 999 postów 
Już się mnie nie pozbędziecie – od 5 000 do 7 499 postów 
Dzidziusiowy  weteran – powyżej 7 500 


§ 8
Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres redakcja@dzidziusiowo.pl.
2. W sposób, o którym mowa w pkt. 1 reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Portalu, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Portalu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Portalu lub bezpośrednio przez Administratora.
4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Portalu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Portalu.


§ 9
Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:
a) wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem;
b) brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Portalu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom;
c) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika;
d) udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;
e) informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika;
f) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
g) wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Portalu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami;
h) treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność;
i) utratę danych Portalu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
j) działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Portalu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby dane te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia nieleżące po stronie Administratora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Portalu w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Portalu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Portalu.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Portalu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Portalu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
7. Administrator poinformuje Użytkowników o uruchomieniu usługi poczty wewnętrznej zasadach świadczenia tej usługi przed rozpoczęciem jej świadczenia. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Portalu wraz z systemem poczty wewnętrznej, od momentu uruchomienia usługi poczty wewnętrznej, do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej od momentu uruchomienia takiej usługi.
8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, Materiałów multimedialnych lub innych treści z Portalu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
9. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Portalu we wszelkich jej płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Portalu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Portalu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Portalu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
11. Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Portalu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail redakcja@dzidziusiowo.pl lub pocztą tradycyjną na adres Dzidziusiowo.pl ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 NIP: 5252636243


§ 10
Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Portalu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

 

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować na adres redakcja@dzidziusiowo.pl.
2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 05 sierpnia 2015r.

 

Załącznik nr 1

Polityka prywatności

 

§ 1
Informacje ogólne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników portalu oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Dzidziusiowo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rogalińskiej 1/51, 01-206 Warszawa (zwana dalej „Dzidziusiowo"), udostępnia dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Portalu (zwanych dalej „Użytkownikami") są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

 

§ 2
Kompletowanie i przetwarzanie danych

Dzidziusiowo.pl zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania z Portalu Dzidziusiowo.pl w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W trakcie rejestracji administrator poinformuje Użytkownika o podanie które z wymienionych w formularzu rejestracyjnym dane są niezbędne do udostępnienia treści i/lub realizacji usług, oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji. Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione.

Dzidziusiowo.pl gromadzi informacje dotyczące interakcji z Portalem, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Portalu, ruchu do i z poszczególnych podstron. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Portalu oraz dostosowywanie go do potrzeb Użytkownika.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Portalu jest Dzidziusiowo.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rogalińskiej 1/51, 01-206 Warszawa. Dzidziusiowo.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 3
Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Dane Użytkowników Portalu Dzidziusiowo.pl wykorzystuje się w następujących celach: prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług, informowania o treściach i usługach ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 NIP: 5252636243 oraz treściach i usługach innych firm współpracujących z ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O. , prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Użytkownika na tego typu działania oraz wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi Dzidziusiowo.pl, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 NIP: 5252636243

ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 NIP: 5252636243 nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 NIP: 5252636243 może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających Portal. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

 

§ 4
Dostęp do danych osobowych oraz prawo ich modyfikacji

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 NIP: 5252636243 gwarantuje się prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Użytkownik w tym celu zobowiązany jest do skontaktowania się z Redakcją Portalu drogą elektroniczną, pisząc na adres: redakcja@dzidziusiowo.pl.

 

§ 5
Informacje o plikach Cookies

W Portalu stosowany jest mechanizm „cookies" („ciasteczka") w celu lepszego dostosowania go do potrzeb Użytkowników. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Za pomocą „cookies" dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Portalu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O. korzysta z narzędzi Google służących do śledzenia działań Użytkowników Portalu. W tym wypadku „cookies" służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin Użytkownika oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w tej witrynie.

Zawartość plików „cookies" nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.
Większość plików „cookies" to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki), niektóre z nich zaś pozwalają na identyfikację Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzanie Portalu - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.
Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies" jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.


Każda z dostępnych na rynku przeglądarek internetowych posiada możliwość zarządzania plikami „cookies", dlatego jeśli Użytkownik podejmie decyzję o wyłączeniu obsługi plików „cookies" powinien w pierwszej kolejności zapoznać się ze sposobem zarządzania plikami „cookies" umieszczonymi w pomocy używanej przez siebie przeglądarki.
Użytkownik może skonfigurować używaną przez siebie przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała wszystkie pliki „cookies", nie usuwała plików „cookies", lub wysyłała powiadomienia w przypadku, gdy tego typu pliki są wysyłane z serwera. Użytkownik może po zakończaniu wizyty w Portalu usunąć pliki tymczasowe umieszczone na urządzeniu kocowym w trakcie trwania danej sesji.


W celu zarządzania ustawieniami cookies prosimy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępowanie zgodnie z instrukcjami producenta:
a)   Internet Explorer
b)   Chrome
c)   Safari
d)   Firefox
e)   Opera
f)    Android
g)   Safari (iOS)
h)   Windows Phone
i)    Blackberry


W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak i w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies", umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.


Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć z poziomu używanej przez siebie przeglądarki mobilnej obsługę przyjmowania plików „cookies", jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą treści udostępnianych i usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.


Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń mobilnych i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies" w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies" prosimy o zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki/systemu.
W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików „cookies" Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Redakcji Dzidziusiowo.pl, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@dzidziusiowo.pl.


§ 6
Przekierowania do innych stron

Niniejszy dokument obowiązuje na Portalu Dzidziusiowo.pl, którego administratorem jest spółka ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O.
ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O. ponosi odpowiedzialność jedynie za linki umieszczone w Portalu umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na podstrony Portalu lub strony partnerskie.


§ 7
Zabezpieczenie danych osobowych

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O. zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się" po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez Portal Dzidziusiowo.pl.


§ 8
Postanowienia końcowe

Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@dzidziusiowo.pl.