Regulamin Testu "Testujemy Mustela Liniment"

Data:

REGULAMIN TESTU „Testujemy Mustela Lniment”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem testu „Testujemy Mustela Liniment” (dalej zwanego „Testem”) jest portal Dzidziusiowo.pl (dalej: Organizator).

1.2. Przyrzekającym produkty w Teście jest Laboratories Expanscience Polska Sp. z o.o., ull. Żelazna 67/78, 00-871 Warszawa (dalej zwany „Przyrzekającym nagrody”).

1.3. Test jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Regulamin Testu jest dostępny na stronie internetowej www.dzidziusiowo.pl  

1.5. Uczestnikiem Testu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.6. W Teście nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Testu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.7. Produktem przeznaczonym dla Testerek jest:


1 x 50ml Mustela Liniment

1.8. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład, której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2. ZAŁOŻENIA TESTU

2.1. Test będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego www.dzidziusiowo.pl. Ogłoszenie o Teście ukaże się w dniu 29.11.2018 na stronie internetowej www.dzidziusiowo.pl

2.2. Test będzie trwał w dniach od 12.12.2018 do 01.01.2019 r. przy założeniu, że zgłoszenia do Testu można dokonywać w dniach 29.11.2018-06.12.2019

2.3 Wyniki zgłoszeń zostaną przesłane drogą mailową w terminie nie później niż do dnia 10.12.2018

3. ZASADY PROWADZENIA TESTU

3.1. W celu wzięcia udziału w Teście uczestnik powinien:
1) zarejestrować się na stronie internetowej www.dzidziusiowo.pl/
2) wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.dzidziusiowo.pl oraz złożyć stosowne oświadczenia i udzielić stosownych zgód stanowiących integralną część formularza zgłoszeniowego;
3) udzielić odpowiedzi na znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym pytania
4) przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora

3.2. Jeden uczestnik może wziąć udział w Teście tylko jeden raz.

3.3. Komisja wybierze 30 pierwszych Odpowiedzi..

3.4. Testerkami w liczbie 30 zostaną uczestnicy, których Odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną uznane przez Komisję za najlepsze zgodnie z pkt 3.4 powyżej, zwani dalej „Testerami”. Produkty zostaną przyznane po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

3.5. Odpowiedzi na pytanie otwarte nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Testu przez Organizatora.

3.6. Do dnia 2.01.2019 testerki dostaną wiadomość e-mail z prośbą o wypełnienie ankiety potestowej załączonej w linku. Testerka jest zobowiązana do wypełnienia ankiety do dnia 4.01.2019 r.

3.7. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Testu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Teście i odbioru produkty.

4. PRZYZNAWANIE PRODUKTÓW

4.1. Testerki zostaną wyłonione w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 10.12.2018 r

4.2. Z uwagi na to, że wartość każdego Produktu nie przekracza kwoty 760 zł, jest on objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).

4.3. Produkty do poszczególnych Testerek zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską pod adres zamieszkania wskazany przez Testerkę w formularzu zgłoszeniowym do Testu,

4.4. W przypadku nie podjęcia przez Testerkę Produktu w terminie 14 dni od dnia pozostawienia go do dyspozycji Testerki, prawo do Produktu wygasa.

4.5. Organizator zastrzega, że Produkty nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Testerkom nie przysługuje prawo do wyboru Produktu i zastrzeżenia szczególnych właściwości Produktów.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Testu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Testu, tj. od ogłoszenia listy Testerek zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: redakcja@dzidziusiowo.pl,

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.4. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu (dalej: „Dane”) jest portal Dzidziusiowo.pl

6.2 Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, wydania (wysłania) nagród, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji.

6.3 Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy. W przypadku wyłonienia Testerek w Konkursie przetwarzane są również dane w postaci adresu zamieszkania.

6.4. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Konkursu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania we samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.

6.5. Dane zwycięzcy Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).

6.6. Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.

6.7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.7. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

6.8 Na potrzeby realizacji Konkursu Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: fundatorowi nagrody w celu wysłania lub wydania nagrody.

6.9. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

6.10 Uczestnikom przysługuje prawo do:

a. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.

b. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d. przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

e. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres redakcja@dzidziusiowo.pl  

W temacie wiadomości należy wpisać hasło: Ochrona danych osobowych

Polecane artykuły
Komentarze
Dodaj komentarz
Bądź pierwszą osobą która skomentuje artykuł.