Data publikacji:

Becikowe - dla kogo? Zasady otrzymania becikowego

Narodziny dziecka to szczególny moment w życiu każdej pary. Przyszli rodzice w końcu mogą powitać na świcie maleństwo, na które czekali wiele miesięcy. Przyjście na świat dziecka to ogromna radość, ale również duży wydatek. Zakupy niezbędnych produktów ułatwiają świadczenia dla młodych rodziców. Jednym z nich jest becikowe. Rodzice i opiekunowie powinni wiedzieć, co to jest becikowe, dla kogo jest przeznaczone i jak je otrzymać.

Czytaj również: Zameldowanie noworodka
świnka

Becikowe – co to jest?

Becikowe to jednorazowe świadczenie rodzinne, przyznawane z tytułu urodzenia żywego dziecka. Otrzymuje je matka, ojciec, prawny lub faktyczny opiekun dziecka. Świadczenie funkcjonuje od 2006 r., w niezmienionej kwocie. Początkowo było niezależne do dochodu, obecnie warunkiem otrzymania świadczenia jest dochód na osobę nieprzekraczający 1922 zł netto. Wysokość becikowego wynosi 1000 zł na jedno dziecko, rodzice bliźniąt otrzymują 2000 zł, a trojaczków 3000 zł. Ważne jest, aby przyszła mama przebywała od 10. tygodnia ciąży pod opieką lekarza. Jeżeli tego nie udokumentuje, świadczenie nie zostanie przyznane. Warto wiedzieć, dla kogo becikowe jest przyznawane. O pomoc mogą ubiegać się osoby, które są obywatelami Polski i mieszają w kraju lub są cudzoziemcami, ale również mieszają w Polsce. Złożenie wniosku o becikowe jest bezpłatne. Świadczenie jest zwolnione z podatku i nie wlicza się do dochodu.

Becikowe – zasady

Wypłatą becikowego mogą zajmować się różne instytucje. Najczęściej są to ośrodki pomocy społecznej, urzędy gminy lub miasta właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Jeszcze przed narodzinami dziecka rodzice powinni dowiedzieć się, kto w danym miejscu zajmuje się przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków. Po przyjściu dziecka na świat może nie być na to czasu. Wniosek można również złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym wypadku potrzebny jest Profil Zaufany. Aby otrzymać świadczenie, należy przedstawić następujące dokumenty:

  • wniosek o becikowe,
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości osoby, która ubiega się o świadczenie,
  • skrócony akt urodzenia dziecka,
  • zaświadczanie wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające, że kobieta była objęta opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży,
  • oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny,
  • oświadczanie potwierdzające, że becikowe nie zostało wcześniej pobrane.

We wniosku należy podać PESEL dziecka, dlatego najlepiej zaraz po narodzinach maluszka, złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wypłata świadczenia

Młodzi rodzice nie muszą się spieszyć, ponieważ wniosek o wypłatę becikowego można złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka. Świadczenie wypłacane jest w terminie zależnym od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dokumenty zostały złożone do 10. dnia danego miesiąca, becikowe zostanie wypłacone do końca miesiąca. Jeżeli dokumenty zostaną złożone po 10. dniu miesiąca, wypłata świadczenia nastąpi do końca kolejnego miesiąca. Do wniosku brany pod uwagę jest dochód uzyskany oraz dochód utracony z 2020 lub 2019 r. Rodzice, którzy złożą wniosek do 31 października 2021 r., muszą wziąć pod uwagę dochód z roku kalendarzowego, poprzedzającego okres zasiłkowy, czyli z 2019 r. Jeżeli złożą wniosek w kolejnych miesiącach, muszą uwzględnić dochód z 2020 r. Pieniądze można otrzymać w dogodnej dla siebie formie. Może to być przelew na konto, przekaz pocztowy lub wypłata w urzędzie.

Odmowa becikowego

W niektórych sytuacjach dochodzi do odrzucenia wniosku i becikowe nie jest wypłacane. Wnioskodawcy otrzymują pisemną decyzję, od które mają prawo się odwołać. Odwołanie muszą złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego, ale wyłącznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Czas na złożenie odwołania to 14 dni.

Becikowe to pomoc finansowa, na którą czeka wiele młodych rodziców. Wyprawka dla dziecka, środki do pielęgnacji, ubranka, łóżeczko, wózek itp. kosztują majątek, dlatego każde wsparcie jest potrzebne. Rodzice i opiekunowie powinni pamiętać, że becikowe powinno być przeznaczone na potrzeby maluszka, świadczenie nie służy do finansowania potrzeb dorosłych.

Autor: Dorota Koszutowska