Data modyfikacji:

Ustawa żłobkowa

Autor: Katarzyna Michniewska

Nowa ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli  tzw. ustawa żłobkowa wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców (zwłaszcza matek), którzy mając małe dziecko chcą kontynuować pracę zawodową. Maluchy pracujących rodziców będą mogły zostać pod opieką żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna lub niani.

 

ustawa_zlobkowa

Pracujący rodzice małych dzieci mogą odetchnąć z ulgą. Dzięki ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz powołanemu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programowi ‘Maluch’ powstanie więcej żłobków i klubów dziecięcych. ‘Maluch’ zakłada finansowe wsparcie w tworzeniu nowych oraz adaptacji i doposażaniu już istniejących placówek dla dzieci.

 

Ustawa żłobkowa - żłobek

Ustawa żłobkowa zakłada, że żłobki przestaną być zakładami opieki zdrowotnej, a przepisy dotyczące wymogów lokalowych i sanitarnych zostaną zracjonalizowane. Dzięki tym zmianom zakładanie i prowadzenie żłobków będzie łatwiejsze niż dotychczas.

Żłobek będzie sprawował opiekę nad dziećmi od 20. tygodnia do ukończenia przez malucha 3-go roku życia. Placówki będą prowadzone przez gminy, osoby prywatne lub stowarzyszenia.

Opieka w żłobku ma trwać maksymalnie 10 godzin dziennie z możliwością wydłużenia tego czasu za dodatkową opłatą. Jednym z założeń ustawy jest indywidualne dostosowanie godzin przebywania dziecka w placówce do trybu pracy rodziców.

Wysokość opłat ustalać będzie założyciel placówki. Pracodawca, zakładający żłobek funkcjonujący przy zakładzie pracy, będzie mógł odliczyć koszty założenia i utrzymania placówki od swoich przychodów.

Jeden opiekun będzie mógł zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci. Jednakże w przypadku gdy w grupie będzie dziecko niepełnosprawne lub maluszek, który nie ukończył jeszcze roku wówczas jeden opiekun będzie miał maksymalnie pięciu podopiecznych.

Opiekunem może zostać osoba która posiada dyplom: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Dodatkowo w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci będzie zatrudniona przynajmniej jedna pielęgniarka lub położna.

 

Ustawa żłobkowa - klub dziecięcy

Kluby dziecięce to placówki, które będą opiekowały się dziećmi od ukończenia 1-go do 3-go roku życia (w wyjątkowych przypadkach do 4-go roku życia).

Kwalifikacje opiekunów zatrudnionych w tych placówkach mają być identyczne z tymi, które są wymagane od pracowników żłobków. Czas opieki nad dziećmi przebywającymi w klubie dziecięcym nie może przekraczać 5 godzin dziennie. Jeden opiekun będzie mógł się zajmować maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a gdy w grupie znajdzie się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki - nad pięciorgiem dzieci. Zarówno w żłobku, jak i w klubie dziecięcym pomagać mogą przeszkoleni wolontariusze.

 

Ustawa o opiece nad dziećmi - opiekun dzienny

Opiekę nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia do 3-go roku życia ( w wyjątkowych sytuacjach do 4-go roku życia) będą też mogli sprawować opiekunowie dzienni. Będą nimi osoby fizyczne, zatrudniane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wykaz opiekunów jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem następuje wykreślenie opiekuna z wykazu. Osoby te mają sprawować opiekę nad dzieckiem w swoim domu lub mieszkaniu albo lokalu udostępnionym przez gminę. Dzienni opiekunowie zostaną wyłonieni w drodze konkursu i zatrudnieni przez gminę. Kandydaci na opiekunów muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Opiekunowie będą musieli odbyć 160 godzin szkolenia z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, edukacji małego dziecka lub psychologii dziecięcej oraz z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy. Pod opieką opiekuna dziennego może się znajdować maksymalnie pięcioro dzieci, a gdy w grupie znajdzie się maluch niepełnosprawny lub wymagający szczególnej opieki - troje dzieci.

Do zadań dziennego opiekuna należy przede wszystkim:

  • zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych;
  • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka;
  • prowadzenie zajęć właściwych do wieku dziecka.

 


Ustawa żłobkowa - niania

Niania będzie mogła sprawować opiekę nad dzieckiem od 20 tygodnia do 3-go roku życia ( w szczególnych przypadkach do 4-go roku życia). Po podpisaniu z nianią pisemnej umowy rodzice dziecka muszą zgłosić ją do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wynagrodzenie za pracę wypłacają rodzice. Natomiast z budżetu państwa będzie opłacana składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Tu ważna kwestia! Budżet państwa zapłaci składki należne od kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli od kwoty najniższego ustalonego w Polsce wynagrodzenia za pracę (na dzień 01.01.2011 jest to 1386 zł).

W przypadku, gdy niania otrzymywać będzie wynagrodzenie wyższe od minimalnego, różnicę za składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pokrywać będą rodzice.

Aby móc zatrudnić nianię na powyższych warunkach rodzice dziecka lub rodzic (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko) będą musieli pracować, świadczyć usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą. Umowa z nianią daje korzyści obydwu stronom. Rodzice mają pewność, że niania nie zrezygnuje z dnia na dzień. Niania natomiast, uzyska prawo do bezpłatnego leczenia oraz świadczeń np. emerytury.  Należy także pamiętać, że umowa ta (jak każda umowa o pracę) przewiduję możliwość urlopów, zwolnień lekarskich oraz wyznacza okres wypowiedzenia. 

W przypadku utraty przez jednego z rodziców zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub zamknięcia działalności gospodarczej, ZUS zrefunduje składki przez okres trzech miesięcy od dnia utraty pracy, zaprzestania świadczenia usług czy zamknięcia działalności gospodarczej. 

Wprowadzone przez ustawę żłobkową nowe formy opieki nad dziećmi bez wątpienia są krokiem w dobrym kierunku. Dają rodzicom większe możliwości i pozwalają wielu pracującym osobom na wyjście z szarej strefy. Ich praca może być od tej pory w pełni legalna, a przepracowane lata będą im się liczyły do stażu pracy.·Rodzice natomiast, będą mogli skorzystać z bogatszej oferty i wybrać formę opieki najlepszą dla swojego dziecka.

 

Zdjęcie: Fotolia © Gennadiy Poznyakov All right reserved


Autor

Katarzyna Michniewska

Miłośniczka kotów, kuchni azjatyckiej i drinków z parasolką. Uzależniona od cappuccino. Prywatnie matka swojego syna, żona swojego męża, wielbicielka swoich przyjaciół.

Mając 1 dziecko możesz nie dostać 500 zł z programu Rodzina

Czy dostanę 500 zł na dziecko - komu NIE przysługuje świadczenie?

2021-03-03
Sprawdź kiedy możesz skorzystać z programu Rodzina 500+ oraz w jakich sytuacjach NIE dostaniesz świadczenia. Rodziny patchworkowe, samotne matki, cudzoziemcy - kto nie skorzysta z 500 zł na dziecko.
alimenty na dziecko - obowiązek alimentacyjny

Alimenty na dziecko - wszystko, co musisz wiedzieć

2021-03-02
Alimenty - kto i komu powinien je płacić alimenty? W jakiej wysokości? Co zrobić, żeby alimenty na dziecko dostać i jak wyegzekwować ich płacenie? Sprawdź, co musisz wiedzieć.
Masz rodzinę i co najmniej 2 dzieci, zobacz jak wypełnić wni

Jak poprawnie wypełnić wniosek 500+ ? [WZÓR WNIOSKU]

2021-03-01
Zobacz jak krok po kroku prawidłowo wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko, które pola musisz uzupełnić, a które pozostają puste. Zobacz wzór wniosku i wypełnij swój bez błędów.
sprzątanie mieszkania w Warszawie

Macierzyństwo to czas także dla Ciebie!

2019-04-10
Współczesna matka to w wielu przypadkach obraz osoby wielozadaniowej, która wychowuje dziecko, dba o dom, załatwia dużo spraw na co dzień. Jak w tym wszystkim z...
strajk w przedszkolu

Strajk nauczycieli, jakie prawa mają rodzice?

2019-04-08
Jakie prawa przysługują rodzicom, kiedy nauczyciele w przedszkolach i szkołach strajkują?...
mama 4 plus dla kogo

Dla kogo emerytura Mama 4 plus i 500 plus na każde dziecko - Dzidziusiowo.pl

2019-03-12
Kolejne newsy o świadczeniach finansowych dla rodziców. Już można składać wnioski o emeryturę dla matki lub ojca, który wychowując czworo dzieci lub więcej nie ...
Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje z dzieckiem, należy mieć

Paszport dla maluszka - Dzidziusiowo.pl

2016-06-27
Jeśli planujesz urlop z dzieckiem za granicami kraju nie zostawiaj wizyty w Biurze Paszportowym na ostatnią chwilę. Formalności związane z wydaniem paszportu w ...